Por Klub Uta Bod +/-
1 HAVK Mladost 3 9 +37
2 Palada 3 6 +9
3 KPK 3 3 +1
4 Mursa 3 0 -47